SERVEIS

Montse Mateo Claramunt
Psicologia infantil
Mòbil. 628 55 91 16

Atenció precoç

Servei adreçat als infants de 0 a 6 anys i a les seves famílies en tot allò relacionat amb el desenvolupament i la criança. Soc especialista en petita infància i aquest fet diferencia l’Espai Vincles d’altres serveis de la zona. Treballar amb els infants i les seves famílies des del primer moment de forma precoç, ajuda a prevenir, evitar i minimitzar greus alteracions en el posterior desenvolupament físic, psíquic i emocional de l’infant. Considero important el treball conjunt amb els pares, la manera en que els pares entenen i donen resposta a les interaccions del seu infant incideix de forma important en el seu desenvolupament.

L’Espai Vincles vol donar resposta a una mancança actual en el món de l’atenció precoç. Quan un infant i la seva família han estat atesos en un servei de la xarxa pública de CDIAP’s i ha de continuar el tractament, es troba amb un buit on és difícil trobar serveis que ofereixin el mateix tipus d’atenció.

Oriento sobre l’adaptació a l’escola, l’alimentació, la son, el control d’esfínters, el desenvolupament motriu, els límits, les rebequeries, la relació entre germans, adopcions…

Psicologia infantil i Reeducacions

El meu marc teòric referent és la psicologia dinàmica, entenem que el creixement és un procés de maduració i per tant dinàmic i en constant evolució. Alhora també treballo amb altres metodologies com la psicologia sistèmica; l’infant pertany a un sistema familiar, mirar l’infant en el seu context natural i veure quines dinàmiques s’estableixen entre els seus membres, pot ajudar a entendre les dificultats que presenta i afavorir el benestar de tots. Miro d’integrar totes aquelles aportacions que m’ajuden a entendre millor a la persona, per acompanyar-la de la manera més oberta, flexible, respectuosa i individualitzada possible, a partir del vincle que s’estableix amb el terapeuta.

Infants i adolescents

Dificultats en la criança (alimentació, son, control d’esfínters, límits, conducta), retard en el desenvolupament evolutiu, trastorns emocionals (ansietat, pors, tristor, inseguretat, autoestima), trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD, TEA, autisme, psicosi infantil, Síndrome d’Asperger), dificultats en el comportament (impulsivitat, agressivitat, conducta disruptiva).

Psicopedagogia

Dificultats d’aprenentatge i tècniques d’estudi, reeducacions (dislèxia, inatenció, impulsivitat, hiperactivitat).

Acompanyament i suport a l’adopció.

En l’adopció es dona la trobada entre dues històries doloroses. Per una banda, el fill/a adoptat que ha estat abandonat per la seva família biològica i que en molts casos ha hagut de canviar de grup cultural. I per l’altre, es troba la família adoptiva que en la gran majoria ha patit la pèrdua o ha hagut de renunciar al fill biològic desitjat.

La identitat és la imatge que tenim de nosaltres mateixos i que ens permet de dir “aquest soc jo”. Les experiències sobre nosaltres mateixos van formant en la nostra ment, les imatges de la nostra identitat. En la formació de la nostra identitat té molta influència la cultura on vivim, la incorporem de molt petits, i és per això que pot ser fàcil imaginar, la dificultat que pot representar canviar d’un grup cultural a un altre en els nens adoptats. Per altra banda, es troba la família adoptiva que com hem comentat anteriorment també venen d’una pèrdua en molts casos. L’elaboració i la connexió amb aquests sentiments ajudaran a que els pares adoptius puguin captar, i respectar els sentiments dels nens que un dia van ser abandonats.